Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die Asset Valley B.V. en/of aan haar gelieerde rechtspersonen (hierna: “Asset Valley” doet uitgaan aan, op alle overeenkomsten die Asset Valley sluit met en op alle werkzaamheden die Asset Valley verricht voor de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen en/of offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Asset Valley zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

2. Een aanbieding en/of offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever instemt met de aanbieding en/of offerte, of indien Asset Valley redelijkerwijs mag aannemen dat met de aanbieding en/of offerte is ingestemd.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het gedane aanbod en/of de uitgebrachte offerte, is Asset Valley daaraan niet gebonden, tenzij Asset Valley deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk accepteert.

4. Aanbiedingen en/of offertes van Asset Valley zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3. Uitvoering van de opdracht

1. Asset Valley zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdsplanning te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Asset Valley noodzakelijk acht of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Asset Valley betrokken (zullen) zijn. Als Asset Valley daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Asset Valley kosteloos een eigen werkruimte met internetaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Asset Valley geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Asset Valley te zijn gegeven, en niet aan een aan Asset Valley verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht feitelijk zal worden uitgevoerd door een of meerdere aan Asset Valley verbonden personen. De werking van artikel 7:404 BW is uitgesloten.

2. Asset Valley heeft het recht de samenstelling van het adviesteam te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

3. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Asset Valley plaatsvinden.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de aanbieding en/of offerte. Hierbij wordt vermeld of dit inclusief de secretariaatskosten, reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten is.

Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Asset Valley noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

7. Betalingsvoorwaarden

1. Er wordt maandelijks bij (voorschot)declaratie gefactureerd.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.

3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

4. Bij niet tijdige betaling komen voorts voor rekening van de opdrachtgever alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht

1. Indien partijen tussentijds overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd, waaronder mede wordt verstaan een wijziging van de aanpak, werkwijze, omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, kan dit van invloed zijn op de (indicatieve) tijdsplanning, eerder geoffreerde tarieven en/of geraamde kosten.

2. Indien de tussentijdse wijziging, zoals in artikel 8 lid 1 bedoeld, leidt tot een wijziging van de (indicatieve) planning, wordt dit door de opdrachtgever aanvaard.

3. Indien de tussentijdse wijziging, zoals in artikel 8 lid 1 bedoeld, leidt tot een wijziging van eerder geoffreerde tarieven en/of geraamde kosten, in die zin dat sprake is van meerkosten, zal Asset Valley de opdrachtgever informeren over deze meerkosten, waarna opdrachtgever gehouden is deze meerkosten te voldoen.

9. Vervolbrenging van de opdracht

1. De opdracht is vervolbracht, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening dient de opdrachtgever Asset Valley hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

2. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op eindafrekening van Asset Valley dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 BW, kunnen partijen de opdracht enkel voortijdig eenzijdig beëindigen, indien sprake is van onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt.

2. In geval van tussentijdse beëindiging behoudt Asset Valley aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de opdrachtgever daar om verzoekt, worden de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk (waaraan op generlei wijze rechten ontleend kunnen worden) ter beschikking gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht bij en vergoed door de opdrachtgever.

3. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

11. Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de opdracht door Asset Valley betekent niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Asset Valley rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Asset Valley

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Asset Valley zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Asset Valley gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

12. Vertrouwelijkheid

1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die verstrekkende partij aan de ontvangende partij verstrekt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

13. Aansprakelijkheid

1. Asset Valley is slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Asset Valley van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

2. De aansprakelijkheid van Asset Valley is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Asset Valley voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die langer dan een half jaar duren, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het ontvangen honorarium over de laatste zes maanden.

3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever tot schadevergoeding dienen door de opdrachtgever aan Asset Valley kenbaar te worden gemaakt binnen één jaar na het ontdekken van de schade of binnen één jaar na het moment waarop de opdrachtgever in redelijkheid bekend had moeten zijn met de schade – afhankelijk van welk moment zich het eerste aandient –, bij gebreke waarvan de schadevordering van opdrachtgever verjaart.

4. De opdrachtgever vrijwaart Asset Valley, haar personeel en eventueel door Asset Valley in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de opdracht.

14. Overmacht

1. Ingeval van overmacht is Asset Valley gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de opdracht op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de opdrachtovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Asset Valley wordt te dezen onder meer verstaan: elke omstandigheid, waarmee Asset Valley ten tijde van het aangaan van de opdrachtovereenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de opdrachtovereenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Asset Valley, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

15. Geschillenregeling

Geschillen tussen Asset Valley en haar opdrachtgevers zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

16. Toepasselijk recht

Op de rechtsbetrekking tussen Asset Valley en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. Asset Valley is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Deze wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

3. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is aangekondigd, treden wijzigingen en/of aanvullingen in werking zodra deze wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar zijn geworden.